Ko­šar­ka­ši­ce 021 us­pe­le su da po­be­de Vr­bas na te­škom go­sto­va­nju u 16. ko­lu Pr­ve žen­ske li­ge, na­kon ne­ve­ro­vat­nog pre­o­kre­ta u dru­gom po­lu­vre­me­nu i pro­sto ne­ve­ro­vat­ne, ret­ko vi­đe­ne dra­me u za­vr­šni­ci.
lopta

Vr­bas – 021 66:67 (23:11, 20:22, 9:20, 14:14)

VR­BAS: Ha­la „Dra­go Jo­vo­vić“, gle­da­la­ca: 120, su­di­je: Di­mić, Ko­stić, Mar­če­tić

VR­BAS: Ra­doj­čin 5, Gve­ro 16, Po­du­na­vac 16 (9 sk), Jan­ko­vić 11 (16 sk), Pro­kić 15, Rep­ček, Bi­je­lo­vić, Mu­dre­ša 3, Ma­ro­je­vić, Pa­vi­će­vić, Mar­če­tić.

021: Tre­bo­vac 8, Ra­du­lo­vić 10 (7 sk, 9 as), Ada­mo­vić 27 (12 sk), Ilić 8, To­do­ro­vić 3, L. Ši­car, Ra­do­vić, Be­dov, Čor­to 6 (6 sk), Po­po­vić, Opa­čić, I. Ši­car 5.

Ko­šar­ka­ši­ce 021 us­pe­le su da po­be­de Vr­bas na te­škom go­sto­va­nju u 16. ko­lu Pr­ve žen­ske li­ge, na­kon ne­ve­ro­vat­nog pre­o­kre­ta u dru­gom po­lu­vre­me­nu i pro­sto ne­ve­ro­vat­ne, ret­ko vi­đe­ne dra­me u za­vr­šni­ci.

Egal utak­mi­ca vi­đe­na je na po­čet­ku, sve do po­lo­vi­ne pr­ve če­tvr­ti­ne ka­da su Vr­ba­šan­ke do­šle do pred­no­sti od de­vet po­e­na (15:6). Na­kon to­ga bi­lo je mno­go fa­u­lo­va s obe stra­ne, ni­je bi­lo mno­go po­go­da­ka, a na dva mi­nu­ta do kra­ja do­ma­će su do­šle do dvo­ci­fre­ne pred­no­sti (19:8). Vr­bas je u jed­nom mo­men­tu do­šao čak i do 16 po­e­na raz­li­ke (31:15). Jo­va­na Ada­mo­vić je dr­ža­la 021 u ži­vo­tu, pa su No­vo­sa­đan­ke na po­lu­vre­me oti­šle sa mi­nus 10 (43:33).

Mno­go bo­lju par­ti­ju su pru­ži­le ko­šar­ka­ši­ce no­vo­sad­skog ti­ma na­kon pa­u­ze. U po­sled­njim mi­nu­ti­ma tre­će de­o­ni­ce us­pe­le su da do­đu do iz­jed­na­če­nja, a ubr­zo i da pre­o­kre­nu (53:52). Uz­bu­dlji­va i ne­iz­ve­sna za­vr­šni­ca vi­đe­na je u Vr­ba­su. Do­ma­ći su do­šli do plus pet, a troj­ka­ma Te­o­do­re Tre­bo­vac i Ada­mo­vi­će­ve, 021 je po­no­vo iz­jed­na­čio (63:63). Na dva­de­set se­kun­di do kra­ja Vr­ba­šan­ke su do­šle do mi­ni­mal­nog vođ­stva, da bi u sle­de­ćem na­pa­du Ada­mo­vi­će­va po­go­di­la za mi­ni­mal­nu pred­nost, dve i po se­kun­de pre kra­ja. Vr­ba­šan­ke su na­kon to­ga us­pe­le da iz­i­gra­ju od­bra­nu go­šći, Ana­sta­si­ja Po­du­na­vac je osta­la sa­ma na dva me­tra od ko­ša, ali je pro­ma­ši­la zi­cer i bo­do­vi su oti­šli za No­vi Sad.

Ko­šar­ka­ši­ce 021 sle­de­ću utak­mi­cu igra­ju 29. fe­bru­a­ra pro­tiv Cr­ve­ne zve­zde na svom te­re­nu.

OSTAVITE ODGOVOR

Molimo unestite Vaš komentar
Molimo unestite Vaše ime ovde